PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „GDPR“)

M Deal s. r. o.
,
IČ: 01999125,
DIČ: CZ01999125,
se sídlem Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
79918,


kontaktní informace:

 • adresa pro doručování: Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00 (dále jen „kontaktní
  adresa
  “),
  adresa elektronické pošty: info@wini.cz (dále jen „kontaktní email“),
 • telefon: (+420) 737 227 535 (dále jen „kontaktní telefon“),
 • bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., číslo účtu 1786794002/5500,
 • Internetová adresa ww.wini.cz
 • Tyto GDPR platí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném a účinném znění (dále jen „zákon“), jakož i nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tzv. GDPR (dále jen „nařízení“).
 • WINI prohlašuje, že jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje svých zákazníků, klientů a návštěvníků (dále jen „zákazníků“), přičemž zodpovídá za jejich ochranu, zabezpečení a určuje, jakým způsobem, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu budou zpracovávány, popřípadě i dalšími zpracovateli, spolupracujícími s WINI.
 • WINI prohlašuje, že jako správce osobních údajů zákazníků splňuje veškeré povinnosti vyžadované platnými právními předpisy v platném a účinném znění, zejména zákonem a nařízením a osobní údaje zákazníků zpracovává jen za účelem plnění smluv, pro plnění
  povinností vyžadovaných právními předpisy, popřípadě na základě souhlasu svých zákazníků za účelem nabízení obchodu nebo služeb WINI.
 • WINI zpracovává osobní údaje zákazníků v rozsahu identifikační údaje – jméno, příjmení,
  případně akademický titul, datum narození, rodné číslo, údaj o pohlaví, trvalé bydliště,
  fotografie, dále kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefon, e-mail a další obdobné údaje, fakturační údaje uvedené na faktuře, a konečně podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající při dokumentaci činnosti WINI. Pokud WINI zpracovává osobní údaje zákazníků, u nichž je vyžadován souhlas jejích zákazníků se zpracováním, WINI si vždy před zpracováním těchto údajů tento písemný souhlas od svých zákazníků vyžádá, což se týká zejména zvláštních kategorií osobních údajů (těch více citlivých, jako např. rodné číslo, fotografie, videa apod.). V případě potřeby pro účely ochrany svých zákazníků zpracovává WINI s jejich výslovným souhlasem a s uvedením účelu, pro který tyto údaje potřebuje, i další údaje, např. o zdravotním stavu svých zákazníků.
 • WINI zpracovává osobní údaje zákazníků po dobu potřeby jejich zpracování za účelem naplnění smluv uzavřených se svými zákazníky, popřípadě po dobu stanovenou obecně
  závaznými platnými a účinnými právními předpisy, nejdéle však po dobu 10 let.
 • WINI prohlašuje, že přijala veškerá vhodná, nutná a dostupná moderní technická a
  organizační opatření a zabezpečení, aby chránila jí zpracovávané osobní údaje zákazníků, jakož i datová a listinná úložiště těchto osobních údajů proti jakémukoliv jejich zneužití, poškozeni nebo zničení.
 • Přístup k osobním údajům zákazníků zpracovávaným WINI mají pouze jí pověřené osoby, tedy zejména zaměstnanci a spolupracovníci (smluvní partneři či dodavatelé WINI), kteří jsou všichni vázáni mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako WINI a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů, přičemž jejich mlčenlivost trvá i po skončení smluvních vztahů s WINI.
 • WINI zpracovává osobní údaje zákazníků výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které
  zajišťují stejnou a odpovídající úroveň jejich ochrany podle rozhodnutí Evropské komise.
  Pokud by WINI předávalo zpracovávané osobní údaje do jiné třetí země, je povinno dodržet podmínky a postup takového předání stanovený v čl. 46 a souvisejících nařízení.
 • V souvislosti s ochranou svých osobních údajů mají zákazníci WINI celou řadu práv. Tato práva mohou zákazníci WINI využít tak, že kontaktují WINI se svou žádostí na shora
  uvedených kontaktech. Na zajištění a řádné ochraně všech práv svých zákazníků se bude
  WINI snažit reagovat bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě poskytnuté v nařízení do 1 měsíce ode dne obdržení žádosti zákazníka, a to obvykle ve formě e-mailové odpovědi. Bude-li však žádost zákazníka zjevně nedůvodná, nepřiměřená, opakovaná apod. (ve smyslu zákona či nařízení), není WINI povinno této žádosti zákazníka (či její části) vyhovět, o čemž zákazníka vyrozumí, a to obvykle ve formě e-mailové odpovědi.
 • Na základně písemné či e-mailové žádosti zákazníka mu WINI doloží, jaké osobní údaje o
  něm zpracovává a proč.
 • Zákazník má právo požadovat změnu, opravu či doplnění jeho osobních údajů
  zpracovávaných WINI, zejména pokud dojde k jejich změně nebo nebudou aktuální či úplné.
 • Pokud se zákazník domnívá, že WINI zpracovává jeho osobní údaje nezákonně či jsou jeho osobní údaje nepřesné, ale nechce všechny své WINI zpracovávané osobní údaje smazat, může využít svého práva vznést námitku proti jejich zpracování (či zpracování jejich části). V takovém případě WINI bezodkladně omezí zpracovávání jeho osobních údajů (či jejich příslušné části) do doby vyřešení takové námitky. Zákazník má právo omezit rozsah či účel zpracovávání jeho osobních údajů, když např. odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení omezujete účel zpracovávání jeho osobních údajů pro zasílání takových sdělení.
 • Zákazník má právo na výmaz jeho osobních údajů zpracovávaných WINI, má právo být
  zapomenut. V takovém případě WINI vymažeme veškeré osobní údaje zákazníka ze svého
  systému i ze systémů všech jeho spolupracovníků (specifikovaných v odst. 8 těchto GDPR). V případě, že je WINI vázáno povinností stanovenou některým z platných a účinných právních předpisů a musí proto i nadále evidovat některé osobní údaje svého zákazníka v tam stanoveném rozsahu, vymaže pak jen všechny ostatní osobní údaje zákazníka.
 • Zákazník má právo na přenos zpracovávaných osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu.
 • Zákazník má právo kdykoliv odvolat písemně či e-mailem svůj souhlas se zpracováváním
  svých osobních údajů. To se netýká osobních údajů zákazníka, které WINI zpracovává na
  základě platných a účinných právních přepisů i bez nutnosti jeho souhlasu s jejich zpracováváním.
 • Zákazník má rovněž právo stěžovat si na WINI, pokud má za to, že WINI jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy, a to u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Odesláním objednávky/rezervace z příslušného formuláře WINI zákazník potvrzujete, že se seznámil s těmito GDPR a že je v celém rozsahu přijímá.
 • Tyto GDPR je WINI oprávněno měnit. Novou verzi GDPR WINI vždy bezodkladně zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto GDPR nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 8. 2019.

Moje bonusy